Voorwaarden

Algemene voorwaarden Community4Business

Tot stand gekomen op 18 februari 2013.
Algemene Voorwaarden Community4Business, 

Turnhoutplantsoen 26

1066 NT  Amsterdam

Nederland

info@community4business.com

KVK 69079137

BTW Nummer NL130866878B01

Bankrekening NL46ABNA0248040081 ten name van Community4business.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk 
anders is aangegeven.

Aanvrager:			Degene die nog niet is ingeschreven bij de Community, maar daartoe wel de intentie heeft.
Account: 			Afgeschermd gedeelte per Lid op de Website waar informatie over het Lid en afspraken tussen 
				het Lid en Community4Business aanwezig zijn.
Algemene Voorwaarden: 		De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Aspirant Lid: 			Aanvrager die de stappen 1 tot en met 2 van de Inschrijfprocedure succesvol heeft doorlopen 
				en zich bevindt in stap 3, 4 of stap 5.
Bemiddelingsvergoeding: 	Financiële vergoeding die Community4Business van de coach cq partner ontvangt indien deze zich 
aanmeldt via de community alszijnde een coach cq partner.
Community4Business: 		Community4Business, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 69079137
Dienst: 			Dienst die Community4Business haar Leden biedt.

Event: 				(online) activiteit die Community4Business en/of Leden van Community4Business organiseert 
				teneinde de doelstelling van Community4Business te bereiken.
Honorarium: 			De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met het Lid is overeengekomen.
Opdracht: 			De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: 			Elke overeenkomst gesloten tussen Community4Business en het Lid.
Tegoedbon: 			Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering zonder betaling 
				of tegen korting de dienst wordt verricht voor het Lid.
WebCommunity: 			Ondernemers die in het bezit zijn van een KVKnr die de Community4Business Inschrijfprocedure 
				succesvol hebben doorlopen en die gebruik kan maken van de Events en Diensten die door 
				Community4Business wordt geboden.

Community4Business
 
Community4Business heeft tot doel om ondernemers persoonlijk met elkaar in contact te brengen en mogelijkheden tot wederzijdse 
inspiratie, vergroting van kennis te bewerkstelligen. Community4Business geeft dit vorm middels een WebCommunity die een 
verscheidenheid aan online diensten en events aanbiedt.

Community4Business heeft afhankelijk van de soort overeenkomst die zij afsluit met derden, algemene voorwaarden opgesteld die 
hierbij van toepassing zijn; Op de Website staan diverse forums over uiteenlopende onderwerpen. Deze forums zijn primair bedoeld 
voor discussies, opmerkingen, tips, opmerkelijke ervaringen en/of vragen tussen Community4Business Leden onderling. 
Om de forums voor iedereen aantrekkelijk en interessant te houden gelden de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels.

Sancties en beëindiging overeenkomst

Indien het Lid de Algemene Voorwaarden van de Community overtreedt volgt, afhankelijk van de aard van de overtreding, 
een waarschuwing, een tijdelijke ban of een definitieve ban. Dit laat onverlet de overige rechten van Community4Business.

Community4Business is als enige en naar eigen inzicht bevoegd te besluiten berichten te verwijderen en/of Leden al 
dan niet tijdelijk de toegang tot de Community4Business Webcommunity te ontzeggen en hierover kan niet worden gediscussieerd.

Het Lidmaatschap geldt voor de duur van tenminste 1 jaar. Beëindiging van het Community4Business Lidmaatschap 
geschiedt automatisch na een jaar na datum inschrijving. Uiterlijk 1 maand voor afloop van het Lidmaatschapsjaar ontvangt u een attentie 
email om uw lidmaatschap te verlengen. 

Het Lidmaatschap eindigt automatisch bij het overlijden van het Lid;

Community4Business is gerechtigd het Lidmaatschap en andere overeenkomsten tussen een Lid en Community4Business 
onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst (tussentijds) te beëindigen en/of het 
Lid de toegang tot Community4Business geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren en/of Profielen 
van het Lid te verwijderen indien: - het Lid een of meer van zijn/haar verplichtingen jegens Community4Business en/of 
de Community (waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet beperkt tot het bepaalde in artikel 5.2 van de Algemene voorwaarden) 
niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt; 
Community4Business over een Lid klachten over hinderlijk, onacceptabel (e-mail)gedrag, chat die Community4Business 
eventueel via andere Leden bereikt; een en ander onverminderd de overige rechten van Community4Business, waaronder 
vergoeding van alle aan Community4Business toegebrachte schade.

Wanneer het Lidmaatschap eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse Lidmaatschapsvergoeding voor het geheel verschuldigd.
Lidmaatschapsvergoeding
De Leden zijn verplicht jaarlijks de door Community4Business bepaalde Lidmaatschapsvergoeding te betalen. 

Community4Business kan gedifferentieerde Lidmaatschapsvergoedingen vaststellen.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Community4Business 
en het Lid, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Community4Business, voor de uitvoering 
waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van het Lid wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de 
Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Community4Business en het Lid in overleg 
met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk 
met Community4Business zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden 
dit onmogelijk maken.

Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende de in de aanbieding/offerte opgegeven periode geldig. Aanbiedingen en/of offertes 
vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Community4Business kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien het Lid, naar termen van redelijkheid 
en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte 
dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod 
dan is Community4Business daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, 
tenzij Community4Business anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Community4Business niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Inschrijfprocedure 

De inschrijfprocedure bestaat uit 5 stappen waarbij de Aanvrager: 

-	De Algemene Voorwaarden Community aanvaardt;
-	De gevraagde gegevens over zichzelf verstrekt;
-	Eventueel een Event heeft bijgewoond en/of tijdelijke toegang tot de Webcommunity heeft gekregen;
-	Een toelatingsgesprek heeft met een Community4Business medewerker cq. toegewezen Lid;
-	De Lidmaatschapsvergoeding betaalt; opdat bij het succesvol doorlopen van de procedure hij/zij Lid wordt van de Community.

Toegang en inschrijving

Community4Business omvat onder andere een Community voor ondernemers. Door Lid te worden van de Community accepteert het Lid de 
Algemene Voorwaarden van deze Website.

Als het Lid niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, is inschrijven niet mogelijk;

Het aanvragen van een Lidmaatschap kan op eigen initiatief of op uitnodiging van een Community4Business Lid of 
Community4Business gebeuren;

Lidmaatschap 

Community4Business behoudt zich te allen tijde het recht voor Aanvragers te weigeren en Leden te blokkeren. 
De Aanvrager of Lid ontvangt hiervan in voorkomend geval bericht;

Lidmaatschap van Community4Business is persoonlijk en niet overdraagbaar;

Na voltooiing van de inschrijving, beschikt het Lid over een inlognaam, wachtwoord en een e-mailbox binnen de Webcommunity. 
Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet met anderen worden gedeeld;

Om de elektronische communicatie tussen Community4Business en een Lid op een veilige wijze plaats te laten vinden 
krijgt elke Lid een eigen Account, waartoe naast Community4Business alleen het Lid toegang heeft. 
De toegang tot deze Account is beveiligd door middel van een password dat het Lid ten alle tijde geheim dient te 
houden en niet aan derden ter beschikking dient te stellen.

Na inschrijving kan het Lid gebruik maken van de Community4Business Diensten en/of Events. Na inschrijving kunnen 
Leden Profielen van andere Leden bekijken en persoonlijk contact onderhouden via onder andere e-mail, forum discussies, 
webcam chats en ontmoetingen in levende lijve;

Het Lid garandeert dat de door hem of haar verstrekte (persoons)gegevens juist en volledig zijn. Als het Lid redenen 
heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of Profiel door iemand anders worden gebruikt, 
dient Community4Business onmiddellijk te worden geïnformeerd.

Gebruik Communit4Business 

Bij gebruik van de Community4Business Community is het Lid gebonden aan de volgende regels:

-	Het Lid staat er voor in dat de in dit artikel opgenomen regels tevens worden nageleefd door een door hem/haar 
	aangedragen Introducé en/of Genodigde;
-	Een Lid mag onder geen enkele voorwaarden Kunstwerken van Kunstenaars direct of op enigerlei wijze indirect kopen, 
	waardoor Community4Business haar Bemiddelingsvergoeding mis loopt.
-	Het Lid verklaart de Community4Business Community op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren voor 
	Diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke commerciële doelen/doeleinden dan ook. 
	Enkele voorbeelden van activiteiten welke een commerciële hebben en die niet zijn toegestaan: zakelijke advertenties 
	en aanbiedingen, links naar commerciële websites, acquisitie of directe verkoop door rechtstreekse benadering van de 
	Leden, uitnodiging voor enquetes en werven van personeel of arbeidsplaatsen.
-	Het Lid stemt ermee in dat hij/zij persoonlijk verantwoordelijk is voor wat hij/zij op de Website publiceert, 
	alsmede voor zijn/haar interacties met andere Leden;
-	Het Lid kan deelnemen aan de Events welke hij/zij wenst. Events inclusief de bijbehorende details worden 
	gepubliceerd op de Website. Indien het aantal personen dat kan deelnemen aan een Event een maximum aantal kent, 
	geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt,conform de volgorde van inschrijving via de Website;
-	Community4Business nodigt leden nadrukkelijk uit om een Event (mede) te organiseren. Alvorens dit te doen 
	stemt het Lid het voorstel met Community4Business af;
-	Het Lid houdt door hem/haar aan Community4Business op de Website verstrekte informatie actueel en 
	past deze aan als zijn/haar omstandigheden wijzigen. Wijzigingen worden door Community4Business de 
	eerstvolgende werkdag voor 18.00 uur verwerkt.
-	Het is niet toegestaan, in welke vorm dan ook, onjuiste informatie of inhoud te plaatsen of te verspreiden;
-	Het Lid neemt slechts met één gebruikersnaam deel aan de Webcommunity; het Lid gebruikt geen aanstootgevende 
	gebruikersnaam; de bijdrage of de reactie van het Lid aan een forum is voorzien van zijn gebruikersnaam en 
	eventueel een e-mailadres en het Lid geeft geen vals of verzonnen e-mailadres op en gebruikt ook geen e-mailadres 
	van iemand anders;
-	In het algemeen is het niet toegestaan foto's, videobeelden, teksten, gegevens, bestanden of welke informatie 
	dan ook te plaatsen op of te verspreiden via de Webcommunity die in strijd zijn met de doelstellingen van 
	Community4Business, Wet-en regelgeving of fatsoensnormen;
-	Het is niet toegestaan opmerkingen te plaatsen of inhoud te verspreiden, in welke vorm ook, waarmee de rechten 
	van anderen worden geschonden. Vertrouwelijke informatie mag niet worden doorgegeven aan derden. 
	Dit geldt in het bijzonder voor persoonlijke gegevens van andere Leden.
-	Het Lid verklaart geen 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Leden of 
	voormalige Leden te zullen distribueren;

Gebruik Communit4Business 

Ten aanzien van het gebruik van links geldt het volgende:
-	Berichten met losse hyperlinks zijn niet toegestaan;
-	Links naar websites met illegale inhoud, beledigde en racistische uitingen zijn niet toegestaan;
-	Links naar websites moeten in een nieuw scherm openen;
-	Links naar websites mogen niet automatisch het scherm van de browser groot maken of doorlinken naar 
	websites met meer dan één popupscherm;
-	Verder zijn niet toegestaan: het plaatsen van zogenaamde 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken'); vernieling, 
	beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het 
	verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; 
	het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden. 
	Indien een Lid merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot 
	Community4Business dient het Lid dat te melden door een mail te sturen aan melding@community4business.com;
-	Community4Business controleert steekproefsgewijs de Profielen en Community4Business zal Profielen zo nodig 
	weigeren wanneer deze ongepaste of obscene uitspraken of beelden bevatten. Profielen die niet beantwoorden aan de 
	geest van de community worden niet toegelaten tot de Website;
-	Community4Business behoudt zich het recht voor: - bijdragen zonder opgave van reden te verwijderen, dan wel 
	bijdragen aan te passen met behoud van de essentie van de oorspronkelijke bijdrage; discussies zonder opgave 
	van reden te sluiten; - forums, enquetes, tips, en dergelijke, toe te voegen, te verwijderen, te wijzigen en te 
	sluiten; - bijdragen ouder dan 3 maanden kunnen door de redactie van Community4Business worden verwijderd, 
	tenzij ze nog een waardevolle bijdrage hebben voor de Webcommunity;
-	Community4Business is zo opgezet dat e-mail contact altijd via het anonieme mailsysteem van Community4Business 
	kan verlopen. E-mail berichten die Leden aan elkaar sturen en chatsessies tussen Leden worden als privé-contact 
	beschouwd. Community4Business heeft het recht om naar aanleiding van klachten van Leden een onderzoek in te stellen
	en eventueel maatregelen te nemen;
-	Uit veiligheidsoverwegingen slaat Community4Business het ip-adres van de computeraansluiting van de Leden op. 
	Community4Business heeft het recht om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over het Lid 
	en zijn/haar aansluiting te achterhalen;
-	Bijdragen die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden Community kunt u melden middels melding@community4business.com 
	Community4Business zal de opmerking vervolgens toetsen en naar eigen inzicht bepalen of zij al dan niet tot actie overgaat. 

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de 
Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Community4Business het Lid hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de 
uitvoering daardoor worden beïnvloed. Community4Business zal het Lid hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, 
zal Community4Business het Lid hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Community4Business daarbij aangeven in hoeverre de wijziging 
of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Community4Business proberen te trachten, 
voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
Community4Business zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg 
is van omstandigheden die aan Community4Business kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen het Lid en Community4Business zijn pas geldig vanaf 
het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Community4Business zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Community4Business heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Community4Business heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Community4Business het recht om elk uitgevoerd gedeelte 
afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door het Lid niet wordt betaald,
is Community4Business niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Community4Business het recht de uitvoering van die onderdelen 
die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat het Lid de resultaten van de daaraan voorafgaande 
fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Het Lid verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst 
of waarvan het Lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, 
aan Community4Business.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Community4Business het recht 
de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening 
van het Lid.

Community4Business is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Community4Business is uitgegaan 
van door het Lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 
Community4Business kenbaar behoorde te zijn.Wijziging honorarium

Indien Community4Business bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, 
dan is Community4Business gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of 
tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien de verhoging van het Honorarium of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, 
kan het Lid de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

-	de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op het Lid rustende verplichting ingevolge de wet;
-	de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden 
	die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
-	Community4Business alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
-	bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Het Lid heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het 
Honorarium of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden 
na de koop zal plaatsvinden.
Community4Business zal het Lid in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of tarief in kennis stellen. 
Community4Business zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Community4Business opgegeven termijn.
Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die 
termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Community4Business gegevens of instructies nodig heeft van het Lid, die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat het Lid deze aan Community4Business heeft verstrekt.
Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient het Lid Community4Business schriftelijk in gebreke te stellen, 
waarbij Community4Business alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken 
dat Community4Business zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. 
Gaat Community4Business binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft het Lid het recht de Overeenkomst 
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Non-actief Affiliate/partner

Indien een affiliate/partner langer dan 3 maanden non-actief is, heeft Community4Business het recht om een 
soortgelijke affiliate/partner te benaderen en een Overeenkomst mee aan te gaan.  

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikken stellen van de zaken 
aan het Lid voor rekening en risico van Community4Business.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, 
gaat op het Lid over op het moment waarop zaken aan het Lid of een door het Lid aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Community4Business aangewezen bank- 
of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeenkomen.
Community4Business en het Lid kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid 
met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet het Lid betalen volgens 
de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Community4Business 
en de verplichtingen van het Lid jegens Community4Business onmiddellijk opeisbaar.
Community4Business kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren 
indien het Lid een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Community4Business kan de volledige 
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en 
incassokosten worden voldaan.
Community4Business heeft het recht de door het Lid gedane betalingen te laten strekken. 
Community4Business heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in 
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in 
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Incassokosten

Indien het Lid in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, 
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van het Lid. 
In ieder geval is het Lid incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het 
incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Indien Community4Business aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, 
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van het Lid.

Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Community4Business.
Het Lid dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
Een Tegoedbon is slechts geldig gedurende geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.
Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
Eigendomsvoorbehoud
Alle door Community4Business in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Community4Business 
totdat het Lid hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen 
en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op het Lid, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud 
valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien het Lid een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Community4Business 
het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. 
Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is Community4Business bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

-	na het sluiten van de Overeenkomst Community4Business omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond 
	geven te vrezen dat het Lid de verplichtingen niet zal nakomen;
-	het Lid bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn 
	verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-	zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat 
	ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Community4Business kan worden gevergd.

Community4Business behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien het Lid een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, 
is Community4Business bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien 
haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Community4Business bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
-	na het sluiten van de Overeenkomst Community4Business omstandigheden ter kennis zijn gekomen die 
	goede grond geven te vrezen dat het Lid de verplichtingen niet zal nakomen;

-	het Lid bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn 
	verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-	door de vertraging aan de zijde van het Lid niet langer van Community4Business kan worden gevergd dat hij de 
	Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
-	zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat 
	ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Community4Business kan worden gevergd;
-	het Lid in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om 
	toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het 
	geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
-	het Lid onder curatele wordt gesteld;
-	het Lid komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Community4Business op het Lid onmiddellijk opeisbaar.
Indien Community4Business de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Community4Business niet 
aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan het Lid, heeft Community4Business het recht schadevergoeding te 
vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Community4Business of het Lid worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is 
aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, 
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Community4Business geen invloed kan uitoefenen en waardoor 
Community4Business niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, 
natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, 
in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of 
machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt 
belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Community4Business in redelijkheid niet van Community4Business 
mag worden verlangd.

Community4Business heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Community4Business zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei 
schadevergoeding.

Zowel Community4Business als het Lid kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen 
gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke 
tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Community4Business zich het recht voor om de 
overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht 
zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Community4Business ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst 
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te 
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Community4Business gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk 
na te komen gedeelte separaat te factureren. Het Lid is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van 
een afzonderlijke Overeenkomst.

Onderzoek en reclame

Het Lid is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, 
te onderzoeken. Daarbij behoort het Lid te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst 
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Community4Business 
gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Community4Business gemeld te worden.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen 
indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden 
van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van het Lid terugzenden van de gebrekkige zaak 
zal Community4Business aan het Lid vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Community4Business nooit 
worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer het Lid Community4Business 
niet schriftelijk om toezending is gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien het Lid Community4Business binnen de gestelde termijn op de 
hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft het Lid verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, 
tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid

Community4Business is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of 
opzet van Community4Business. 
Community4Business is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop 
strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien Community4Business aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
Community4Business beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Community4Business uitkeert of tot maximaal eenmaal  
het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

Community4Business is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door 
Community4Business ingeschakelde derden.

Vrijwaring

Het Lid vrijwaart Community4Business voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering 
van de Overeenkomst schade lijden en welke aan het Lid toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn 
van grove schuld of opzet van de kant van Community4Business en het Lid aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
Indien Community4Business uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is het Lid gehouden 

Community4Business zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Community4Business
en derden komen verder voor rekening en risico van het Lid.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens Community4Business en de door Community4Business (eventueel) ingeschakelde 
derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom

Community4Business behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet 
en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Community4Business behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis 
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden 
wordt gebracht.

Privacy

De gegevens en informatie die het Lid aan Community4Business verstrekt, zal Community4Business zorgvuldig 
en vertrouwelijk bewaren. 

Community4Business mag de persoonsgegevens van het Lid uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de 
uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is Community4Business niet toegestaan om de persoonsgegevens van het Lid uit te lenen, te verhuren, 
te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Community4Business gehouden is 
vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Community4Business zich ter zake niet kan beroepen 
op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 
Community4Business niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is het Lid niet gerechtigd 
tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Het Lid gaat akkoord dat Community4Business het Lid voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek 
benaderd. Wanneer het Lid niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan het Lid dit kenbaar maken.
Het Lid gaat akkoord dat Community4Business het Lid nieuwsbirieven krijgt uit hoofde van Community4business.
Wanneer het Lid niet benaderd wil worden inzake een nieuwsbrief van C4B, dan kan het Lid dit kenbaar maken. 
Community4Business behoudt zich het recht de overige gegevens van het Lid geanonimiseerd te gebruiken voor 
(statistisch) onderzoek en database.

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Community4Business partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van 
toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of 
indien het Lid zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 
wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Community4Business en het Lid zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer 69079137
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het 
totstandkoming van de rechtsbetrekking met Community4Business.